Kelių transporto priemonių registras

        Valstybės įmonė „Regitra“ yra Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (toliau – registras) tvarkymo įstaiga. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Registro objektai yra motorinės transporto priemonės ir jų priekabos (toliau - transporto priemonės), o registro tikslas – transporto priemonių ir jų valdytojų duomenų tvarkymas.
        Registro duomenų tvarkymas – bet kurie su registro duomenimis atliekami veiksmai: duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, sisteminimas, saugojimas, naudojimas, teikimas ir kiti veiksmai.
        Registro duomenų teikėjai yra: transporto priemonių savininkai, valdytojai, gamintojai ir įmonės, atstovaujančios gamintojams, taip pat transporto priemonių pardavimo veiklą vykdantys Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklą vykdantys Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, regionų aplinkos apsaugos departamentai, Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos Respublikos muitinė, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija, savivaldybių administracijos, teismai, antstoliai, prokuratūra, policija, notarai ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar kitų užsienio valstybių institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos, teisės aktų nustatyta tvarka tvarkančios su transporto priemonėmis ir jų dalyvavimu viešajame eisme ar uždraudimu dalyvauti viešajame eisme susijusius registro duomenis.
        Registro duomenys yra teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 (toliau – Nuostatai), kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
        Registro duomenys yra teikiami šiomis formomis:
• teikiant pagal registro duomenis parengtas pažymas, taip pat pagal registro duomenis parengtus išrašus ir kitus dokumentus;
• perduodant registro išrašus ir registro duomenų bazės archyvo išrašus, apimančius visus duomenų bazėje saugomus registro duomenis arba jų dalį, registro duomenų pasikeitimus;
• teikiant pagal registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją (statistiką);
• teikiant registrui teikėjo pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas.
        Registro išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) jų kopijos bei kita informacija gali būti:
• pateikiami raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis;
• perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis;
• pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;
        Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos teikiami už atlyginimą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir Nuostatuose nustatytas išimtis. Atlyginimo dydžiai už teikiamus registro duomenis yra patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 385.
        Kartą per kalendorinius metus kelių transporto priemonių valdytojas - fizinis asmuo - turi teisę neatlygintinai gauti informaciją apie jo vardu registruotas transporto priemones. Tokią informaciją galima gauti bet kuriame transporto priemones registruojančiame VĮ „Regitra“ padalinyje.
        Registro duomenys teikiami pagal gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame nurodomas registro duomenų naudojimo tikslas, jų teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti registro duomenų apimtis, arba registro duomenų teikimo sutarties (daugkartinio teikimo atveju) nustatyta tvarka. Sutartyje nurodomas registro duomenų naudojimo tikslas, registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų registro duomenų apimtis. Gavėjai registro duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie nurodomi juos gaunant. Duomenis teikti tretiesiems asmenims galima tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su registro tvarkytoju, nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai registro duomenų gavėjai naudoja iš registro gautus duomenis apie save. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš registro gautų duomenų, o juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.
        Vienkartinio duomenų teikimo atveju, pateikus prašymą, registro duomenis galima užsisakyti bet kuriame transporto priemones registruojančiame VĮ „Regitra“ padalinyje.
        Daugkartinio duomenų teikimo atveju prašymą dėl duomenų teikimo sutarties sudarymo, prašome teikti VĮ „Regitra“ direkcijai adresu Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius arba el. paštu regitra@regitra.lt. Jei registro duomenys apims fizinių asmenų valdomas transporto priemones, teikiamas prašymas turi atitikti Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo 6 straipsnio nuostatas.

Atnaujinta 2014-10-27